THIRAL КОМПАНИЯТА КАЧЕСТВО / ФИЛОСОФИЯ / ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
КАЧЕСТВО / ФИЛОСОФИЯ / ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
Система за качество ISO 9001/2000

Философията на нашата компания е ориентирана към принципите на цялостното управление на качеството и има за цел да предложи най-добрите продукти както на крайните потребители, така и на своите партньори. Ние уважаваме и спазваме изискванията на нашите клиенти, работим в съответствие със строгите спецификации за производство на продукти, базираме своята работа на високотехнологично инженерно оборудване и стандартен производствен процес с международни спецификации (ISO 9001, 2008). Затова сме в състояние да предложим най-добрите продукти и най-бързото обслужване.

Цел и визия на THIRAL

Енергични усилия за предотвратяване на провалите в предлаганото качество и предлаганите услуги. Намаляването на неуспехите ще спомогне за намаляване на разходите.

Изискваме всички служители и работници да подхождат към своите задължения професионално и добросъвестно, като допринасят, в рамките на своята компетентност, за постигане на целите на компанията. Нашата цел е:

  • Изработване на продукти и предлагане на услуги, които съчетават творчество, иновации и гъвкавост.
  • Определяне на най-важните стойности за клиентите тяхното интегриране в политиката за качество.
  • Използване на специализирани технологии и услугите на компетентни, постоянно обучаващи се сътрудници, което води до ускоряване на производствения процес в отделите и цеховете.
  • Участие на нашите сътрудници при приемането на важни административни решения, възпитаване на дух на сплотеност, мотивираност и гордост от достигнатото. Поощряване на усилията и способностите на нашия персонал.


Околна среда

Нашата визия е качественото обслужване на клиентите при зачитане на околната среда. В THIRAL въведохме конкретни практики в логистичната верига, които я правят по-ефективна и способстват за опазването на околната среда. За това допринася и системата за осигуряване на качеството, която точно следва международния стандарт ISO 9001/2000.

Отделът за изследвания и разработки на THIRAL усилено се занимава с оптимизация на характеристиките на произвежданите продукти, за да станат те напълно екологично чисти, без да се наруши тяхното качество и издръжливост при употреба. По-специално, при химическата подготовка на боята се използват материали без хром, което намалява вредните за околната среда и хората замърсители. Благодарение на инвестициите и непрекъснатите инспекции, цехът за боядисване на THIRAL е признат като един от „зелените“ цехове в страната. При производството се използва съвременна техника, която способства за пестене на енергия и намаляване на оперативните разходи.

Екологичните критерии се прилагат при избора на машините, транспортните средства и оборудването на компанията. По тази причина неотдавна част от камионите бе заменена с нови, екологично чисти хибридни превозни средства. Също така, седалищата на повечето доставчици на THIRAL се намират в район Македония, което води до значително намаляване на разходите за транспортиране на суровините.

За съхранение на продуктите, произведени от компанията, не се изискват специални температурни условия. Следователно, характерът на продуктите не изисква потребление на големи количества енергия при тяхното складиране. Освен това, в складовете не се съхраняват големи запаси, тъй като продуктите се произвеждат по поръчка и се адаптират към изискванията на клиента, който определя размерите, качеството, цвета и т.н. Тази практика минимизира количеството върнати продукти, а оттам и свързаните с тях разходи.

Компанията придава голямо значение на управлението на отпадъците. Алуминиевите остатъци от производството на продуктите се дават за рециклиране, с цел повторната им употреба при производството на нови продукти. По този начин се постига финансова печалба, но и по-ефективно управление на околната среда.
МОДЕЛИ
600+
СТЪКЛОПАКЕТИ
30+
ЦВЕТОВЕ
500+
АКСЕСОАРИ
40+